ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ   ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΒΙΒΛΙΑ

Όροι χρήσης


Η παρούσα αποτελεί δήλωση αποδοχής όρων του χρήστη απευθυνόμενη στην εταιρεία «PLANET INTERACTIVE S.A.» δημιουργό του Readpoint KIOSK που φιλοξενείται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αποδοχή όρων χρήσεις του Readpoint KIOSK δεν αποτελεί και αποδοχή των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Η PLANET INTERACTIVE S.A. παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη του Readpoint KIOSK της παρούσας ιστοσελίδας να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση αυτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του χρήστη και υπό τους όρους της παρούσας.

Ο χρήστης δηλώνει προ της εισόδου του στην υπηρεσία ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τους παρακάτω όρους οι οποίοι του γνωστοποιούνται από την εταιρεία PLANET INTERACTIVE S.A. μέσω της παρούσας .

Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στο συνοδεύον αυτή λογισμικό ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην εταιρεία PLANET INTERACTIVE S.A.

Τα έντυπα που λαμβάνει ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα περισσότερα του ενός για κάθε ένα εξ αυτών, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και τα οποία θα αποκτά ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

Η PLANET INTERACTIVE S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των κειμένων ή φωτογραφιών και εν γένει της ύλης των εντύπων που πωλούνται ή εν γένει αναρτώνται στο Readpoint KIOSK της παρούσας ιστοσελίδας, τα πνευματικά δικαιώματα της περιεχόμενης ύλης στα έντυπα ανήκει αποκλειστικά στους εκδότες αυτών και στους συνεργάτες αυτών.

Η PLANET INTERACTIVE S.A. δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση τροποποίησης της ύλης μελλοντικών τευχών, ή της θεματολογίας των εντύπων, είτε αυτή γίνεται για λόγους marketing ή άλλους που επιβάλει ο εκδότης για το έντυπο που εκδίδει, συνεπώς η συνδρομή σε αυτό δεν θα ακυρώνεται και το καταβληθέν δεν θα αναζητείται.

H PLANET INTERACTIVE S.A. με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στην ιστοσελίδα της εντύπων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

H PLANET INTERACTIVE S.A. δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο ανάρτησης κάθε τεύχους-εντύπου στην ιστοσελίδα της αφού αυτό γίνεται με επιμέλεια του εκδότη εκάστου εντύπου.

Η PLANET INTERACTIVE S.A. λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του χρήστη στην περίπτωση την οποία τρίτοι τυχόν θα επιχειρήσουν να υποβαθμίσουν την ασφάλεια που παρέχεται τόσο στην μεταφορά δεδομένων όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων των χρηστών, συνεπώς η εταιρία PLANET INTERACTIVE S.A. δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων τρίτων που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ασφάλειας που παρέχεται στο χρήστη.

Στην περίπτωση που ο εκδότης ορισμένου εντύπου για οποιαδήποτε αιτία διακόψει την συνεργασία του με την PLANET INTERACTIVE S.A για οιοδήποτε λόγο, ο χρήστης και συνδρομητής του εντύπου αυτού (εφόσον έχει γίνει συνδρομητής προ της άνω διακοπής της συνεργασίας) θα δύναται να απαιτήσει άμεσα από τον εκδότη του εντύπου την εξακολούθηση της συνδρομής σε έντυπη όμως μορφή δίχως επιπλέον για αυτόν χρηματική επιβάρυνση και για το χρόνο που υπολείπεται της διάρκειας της συνδρομής του.

Για την αγορά των εντύπων τα οποία αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα προαπαιτείται από τον χρήστη η γνωστοποίηση στοιχείων, προσωπικού μη ευαίσθητου χαρακτήρα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συνδρομή του. Τα στοιχεία αυτά του χρήστη θα ανακοινώνονται αποκλειστικά και μόνον στον εκδότη του εντύπου του οποίου θα γίνεται συνδρομητής, για το λόγο αυτό ο χρήτης δίδει ανεπιφυλάκτως την άδεια του για αυτό στην PLANET INTERACTIVE S.A.

Η PLANET INTERACTIVE S.A. δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

Η χρήση του παρόντος λογισμικού και της υπηρεσίας συνεπάγεται την αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσης πρέπει να απεγκαταστήσει άμεσα το παρεχόμενο από την PLANET INTERACTIVE S.A. λογισμικό από τα αποθηκευτικά του μέσα και να απέχει εν γένει από τη χρήση τους.

Πολιτική υπαναχώρησης - επιστροφής ψηφιακού εντύπου Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του ψηφιακού εντύπου (εφημερίδας, περιοδικού, ebook) που έχει αγοράσει εντός 15 ημερών από την αγορά του με την προϋπόθεση ότι δεν το έχει εγκαταστήσει σε κάποια συσκευή. Επιπλέον ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών εφόσον το ψηφιακό έντυπο (εφημερίδα, περιοδικό, ebook) παρουσιάζει προβλήματα στην ανάγνωσή του με ευθύνη της readpoint και όχι σε περίπτωση προβλήματος της συσκευής του πελάτη.